חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:50 זריחה: 5:58 י"ב בחשון התשפ"א, 30/10/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'כתר שם טוב' ו"מגיד דבריו ליעקב"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 996 - כל המדורים ברצף
"נזכרים ונעשים" בח"י אלול
הכנה לגילוי העתיד
'כתר שם טוב' ו"מגיד דבריו ליעקב"
פרשת תבא
והווי שפל-רוח בפני כל אדם
הלכות ומנהגי חב"ד

כשמיטב הכוחות התגייסו להדפסת ספרי הבעל שם טוב והרב המגיד ממעזריטש * אין עתה זמן לאריכות בעבודה, יש לעבור מיד לעריכת המפתחות לסדרת ספרי הצמח-צדק, הורה הרבי * ועל הוראת הרבי לבקר אצל האדמו"ר מתולדות אהרן, שעוסק בתורת הרב המגיד... * רשימה שנייה, לרגל ארבעים שנה להדפסת הספרים

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

זריזות בהוצאה לאור

סיפור השתלשלות העניינים בקשר להדפסת ספר "כתר שם טוב" שהופיע ברשימה הקודמת בוודאי יעזור לקורא להבין את מענות הרבי המובאים לקמן, ובהמשך גם את סיפור הדפסת ספרו של המגיד ממעזריטש – "מגיד דבריו ליעקב":

א) כאשר הגיעו הספרים הראשונים של 'כתר שם טוב' מהכורך, לקראת כ"ד טבת תשל"ג כבקשת הרבי, הכניסו לכ"ק אדמו"ר שני עותקים, וכתבו:

"ב"ה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מצורף-בזה שני ספרים "כתר שם טוב" שהבאנו עתה מהכורך. יש בידינו עוד כמה ספרים. למחר אי"ה נקבל עוד כמה ספרים למכירה. דו"ח מפורט מהמתעסקים בהוצאת הספר וכו' נמסור אי"ה למחר. ועד להפצת שיחות".

על-כך ענה הרבי:

ות"ח ת"ח [ותשואת חן, תשואת חן] ודבר בעתו מה טוב כן יוסיפו כהנה וכהנה (סנה' כא,א). אזכיר עה"צ [על הציון].

ב) להלן הדו"ח המפורט [בעריכה קלה] שנמסר לרבי:

ב"ה.

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

"דו"ח – מכש"ט [מכתר שם טוב]

"בתחילה כשהתחלנו לעבוד על ההוספות לספר "כתר שם טוב" היה בדעתנו להשוות עם הספרים "בפ"י [בן פורת יוסף] צפע"נ [צפנת פענח] תוי"י [תולדות יעקב יוסף]". את כל התורות שלקט מהספרים הנ"ל, וכן להעיר על ההוספות והשינויים בשולי הגיליון, ונוסף לכך ללקט מכל הספרים של תלמידי הבעל שם טוב והרב המגיד (המובאים בספרי חב"ד) תורות ופתגמי הבעל שם טוב – ועל כולנה לאסף מכל ספרי חב"ד תורות ופתגמי הבעש"ט – ולצרף את כולם בהוספות.

"כאשר התחלנו בכל הנ"ל, ראינו שמצד קוצר הזמן יהיה בלתי אפשרי, לכן החלטנו ללקט התורות והפתגמים רק מספרי חב"ד, ומפני קוצר הזמן גם זה אינו בשלימות.

"[גם בתוך העבודה היו כמה קשיים שעיכבו את ההדפסה, כמו טעות בסידור הפסקאות בספר – שלכן היו צריכים לסדר בערך את חצי חלק ב' עוד הפעם!... וגם כשכבר היה אצל הכורך – הוא כרך הרבה ספרים בטעות כאשר חלק ההוספות מופיע לפני גוף הספר. דבר זה עיכב את הכריכה בעוד יום שלם נוסף!].

"המשתתפים בהוצאה לאור של הספר הם:

"המפקח הכללי וכו' היה שניאור זלמן יצחק יהושע שי' חאנין, שעבד על כך הרבה מאד.

"אריה ליב שי' קאפלאן, ויהודא ליב שי' שפירא ונחמן שי' שפירא לקטו וסידרו ההוספות (תורות ופתגמים מנהגים והנהגות, אמרות קודש).

"אליעזר שי' טייטלבוים ערך מראי-מקומות לפסוקי תנ"ך, והמפתח לפסוקים ומאמרי רז"ל שנתבארו בכתר שם טוב.

"יוסף שי' מינקאוויטש ערך מראי-מקום למאמרי רז"ל וכו'.

"מדפיסי עמפאיער פרעס – הר"ר צבי שי' גנזבורג והר"ר מרדכי ליב שי' חן (שאצלם סודר הספר והניחו את כל שאר העבודה בדפוס, ועסקו רק בזה במרץ הכי גדול).

"גם דפוס האחים שולזינגער (ר' שמואל שולזינגער) עבדו בשימת לב מיוחדת (נוסף לזה שהעובדים עבדו 'אווערטיים' [=מעבר לשעון] וכו').

"גם הר"ר יהושע שי' דובראווסקי עזר בהוצאה לאור בעבודתו אצל שולזינגער.

"זעליג שי' גא-טליב עזר גם כן בההוצאה לאור.

"בכללות התייעצנו עם הר"ר יהודא לייב שי' גראנער, וגם עזר בזה, וגם ערך את ההערות וציונים.

ועד להפצת שיחות".

על דו"ח זה ענה הרבי שני פרטים:

1) על סיום הקטע השני:

ישלימו עתה ויודפס בל"נ [בלי נדר], בפ"ע [בפני עצמו] כהוספה וכמובן בזריזות.

2) ליד רשימת שמות המשתתפים בהוצאה לאור ציין הרבי ציין:

ואשרי חלקם וזכות הרבים מסייעתם.

כנראה שמענה זה לא נמסר מיד לידי חברי הועד, ורק כעבור שבועיים כתבו לרבי:

"ב"ה.

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

"לפני ש"ק [שבת קודש] – יו"ד שבט, שאל אותנו... מה נשמע עם עבודתנו בהשלמה להוספות של ספר 'כתר שם טוב'. ולא ידענו כלל למה מתכוון, כי מעולם לא קבלנו שום הוראה על דבר זה. ואז סיפר לנו שעל ידו נמסר פתקה עוד לפני ב' שבועות בה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א (מהיר) בנוגע להשלמת ההוספות וכו', ואז נודע לנו מזה, כי הפתקה לא נמסרה לנו, וגם... אמר שלא ראה פתקה כזו. ביום ב' השבוע נמצאה הפתקה (בצירוף עוד פתקה על דבר הספר לקוטי שיחות חלק ו', שנמסר על ידי... הנ"ל שגם כן לא הגיע לידינו).

"על כן הננו להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א שנתחיל עכשיו בעבודת ההשלמה, והוא:

"לעבור על כל ספרי דא"ח של רבותינו נשיאינו עוד הפעם כי כפי הנראה לא עברו עליהם כפי הראוי בפעם הראשונה, וגם ישנם כמה ספרים (איזה כרכים מאור התורה כו') שלא עברו עליהם כלל.

ועד להפצת שיחות".

הרבי סימן את המילים – מתוך הקטע הראשון במכתב זה – "להשלמת ההוספות וכו'", וכתב:

כוונתי הייתה רק לחלק דהכש"ט [דהכתר שם טוב] שלא נעשה הערות כו' ובאופן (ומהס' [ומהספרים]) שצויינו ההערות שנעשו (ובמילא ידרוש משך זמן קצר). ותומ"י לאח"ז צ"ל [ותיכף ומיד לאחרי זה צריך להיות] עריכת המפתחות לס' הצ"צ [לספרי הצמח צדק] ובזריזות הכי גדולה, וה' יצליחם.

כמו כן הקיף הרבי את כל הקטע האחרון, וענה:

אין עתה הזמן ע"ז [על זה] כלל ואולי לאחרי שתהיינה המפת' לס' הצ"צ [המפתחות לספרי הצמח צדק].

שנה לאחר מכן התעורר צורך בהדפסת מהדורה חדשה, ואז הורה הרבי להרה"ג הרה"ת ר' יעקב עמנואל שוחט [ע"ה] לרשום הערות וציונים לכל הספר והם נדפסו בהוצאת תשל"ד (נוסף על הערות הרב יהודה ליב שי' גרונר לחלק א').

בשנה הבאה הורה הרבי לרב שוחט לערוך מהדורה חדשה של הספר 'צוואת הריב"ש' עם שינויי נוסחאות, מראי-מקומות והערות וכו' – והספר יצא בשנת תשל"ה, ומאז בעוד ארבעה מהדורות כשבכל מהדורה נוספים הוספות.

ושוב הורה הרבי לערוך קונטרס מפתחות לשני הספרים האלו (קה"ת תשל"ז. ב'צוואת הריב"ש' המפתחות נערכו בצורה מפורטת יותר. והמפתחות ל'כתר שם טוב' נוספו במהדורה הרביעית – קה"ת תשמ"ז).

לקראת יום הבהיר י"א ניסן תשס"ד הופיע בהוצאת קה"ת 'כתר שם טוב השלם' בן תשלו [736] עמודים.

ספרי הרב המגיד ממעזריטש

גם הספר 'מגיד דבריו ליעקב' והוא 'לקוטי אמרים', ובנוסף לו גם 'אור תורה' נדפס בספר בן 188 עמודים בחודש כסלו תשל"ג.

משימה זו ארכה זמן רב:

בו' מרחשון תשכ"ה כותב הרב יהודה לייב שי' גראנער להרה"ח ר' עזריאל זעליג סלונים (עבד מלך עמ' 252):

"...ועל של עתה, מעוניינים בדפוס הראשון של הספר 'לקוטי אמרים – מגיד דבריו ליעקב' להרב המגיד ממעזריטש, נדפס בקאריץ בשנת תקמ"א. ולזה הננו לבקשו שיואיל להשתדל להשיג הוצאה זו או על-כל-פנים צילום מהדפים הראשונים והאחרון של ספר זה, ולשלוח לכאן באקספרס".

ושוב פונה בכ"א מרחשון של אותה שנה להרה"ח ר' טובי' שי' בלוי (משבחי רבי עמ' 84):

"בטח שמעת שעל פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מדפיסים אנו את שני הספרים אשר להרב-המגיד ממעזריטש נ"ע. א) מגיד דבריו ליעקב – לקוטי אמרים. ב) אור תורה.

"ומסדרים זה מחדש ומשתדלים שיופיע באופן מהודר ויופי וכו'".

(לצורך כך מבקש הריל"ג את עזרת הרט"ב באיתור מהדורות שונות וצילומים וכו').

מפני סיבות שונות ומשונות – רצונו של הרבי, ש"עד י"ט כסלו שנת תשכ"ה" יודפס הספר, בא לידי פועל רק בי"ט כסלו שנת תשל"ג!

להלן מתוך הקדמת המו"ל – להוצאה החדשה הראשונה –

"ב"ה.

"על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, בקשר אשר בי"ט כסלו הבע"ל ימלאו מאתיים שנה להסתלקות הילולא של הרב המגיד ממעזריטש (י"ט כסלו תקל"ג-תשל"ג),

"הננו מו"ל בזה – בהוצאה חדשה עם הוספות – את שני הספרים: א) מגיד דבריו ליעקב והוא לקוטי אמרים, ב) אור תורה (רמזי תורה) – אשר לכ"ק מורנו ורבנו הרב המגיד ממעזריטש נבג"מ זי"ע".

* * *

"ספרים הנ"ל נכתבו ע"י תלמידיו הק', וכמה מאמרים מהם הובאו, וגם נתבארו, בדרושי ומאמרי רבותינו נשיאינו הק': רבנו הזקן וכו'".

* * *

"הספרים הנ"ל נסדרו כעת מחדש והוגהו על פי השוואה עם הוצאות הראשונות, וחלק מלקוטי אמרים – גם מכתב-יד".

"בפרטיות יותר ע"ד [על דבר] ספרים הנ"ל – ראה ב'פתח דבר' לכל אחד מספרים הנ"ל.

* * *

"נוסח השער (הכללי) 'האי סבא... כנודע ומפורסם' – נעתק מ'הקדמת הרבנים בני המחבר ז"ל' לשו"ע רבנו הזקן.

* * *

"בקשר עם הוצאה חדשה זו, השתדלנו ללקט – מספרי וכתבי רבותינו נשיאינו הק' ותלמידיהם – עניינים השייכים לספרים הנ"ל או להרב-המגיד בכלל, והם:

"א) ליקוט תורות ופתגמי הרב-המגיד – שלא באו בספרים הנ"ל, ב) 'כללים שמסר רבינו הה"מ [הרב המגיד] ממעזריטש נ"ע לאדמו"ר הזקן נ"ע, ושאלות ששאל אדמו"ר הזקן ממנו והתשובות שהשיב לו עליהם'. ג) הגהות וביאורים באור תורה. ד) אמרות קודש על-דבר הרב-המגיד. ה) מנהגי הה"מ. ו) אגרות קודש מהה"מ, בצירוף אגרות קודש מהבעש"ט ותלמידיו ותלמידי הה"מ – שתוכנן שייך להה"מ. ז) נוסח הסכמת הה"מ לספר (הלכה פסוקה). ח) קטע מבית רבי – ע"ד הה"מ. ט) נוסח המצבה של קבר הה"מ. י) הסכמת הרה"ק וכו' רלו"י מברדיטשוב ללקוטי אמרים (ברדיטשוב, תקס"ח). יא) הסכמות לאור תורה הוצאה ראשונה. (כל זה נלקט וסודר על ידי הרב התמים ר' יהודה ליב שי' גראנער).

"כן הוספנו: א) בראש כל ספר – לוח המפתחות מהמאמרים על פי סדרם בספר. ב) בסופם – מפתח פסוקי תנ"ך, מאמרי חז"ל, זהר, נוסח התפלה – המבוארים בספר זה. ג) הערות וציונים (נערכו על ידי הרב התמים ר' יהודה לייב שי' גראנער והרב התמים ר' אהרן שי' חיטריק). ד) פאקסימיליות: 1) שער לקוטי אמרים הוצאה הראשונה (תקמ"א), 2) שער לקוטי אמרים הוצאה שנייה (תקמ"ד). 3) שני עמודים של כתב-יד לקוטי אמרים. 4) שער אור תורה הוצאה ראשונה (תקס"ד). ה) רשימת הספרים מהם נלקטו ההוספות.

"מערכת 'אוצר החסידים'

"עש"ק י"ט כסלו ה'תשל"ג, ברוקלין, נ. י.

"שנת המאתיים להסתלקות-הילולא של הה"מ ממעזריטש".

מהדורה חדשה

בשנת תשע"ב הוציאה לאור הוצאת הספרים קה"ת שני כרכים מהודרים, מחדש ובצורה מיוחדת, של הספרים:

א) מגיד דבריו ליעקב תתלו [836] עמודים.

ב) אור תורה השלם תשע [770] עמודים.

שניהם נערכו ע"י הרב יעקב עמנואל שוחט ע"ה, הנ"ל.

כתב הרב שוחט ב"מבוא" (עמ' 8):

"מהדורה זו היא שלב נוסף בעבודת-הקודש אשר שם עלי כ"ק אדמו"ר ...בהוראה להתעסק בתורת רבינו הבעל שם טוב והרב המגיד זי"ע.

"בשנת תשל"ג, בקשר להוצאת הספר מגיד דבריו ליעקב ואור תורה... אמר לי כ"ק אדמו"ר... שמסתמא יש לי הערות על ספרים אלו והורה לי למוסרן למערכת על מנת להדפיסן ולהוסיף עליהן כהנה וכהנה (ונדפסו בהוצאה השנייה בשנת תשל"ד). כן הורה לי לכתוב ספר (באנגלית) על חיי הרב המגיד (יצא לאור בשנת תשל"ד וכמה פעמים אחר כך). ועוד הורה לי לערוך מפתחות לספרי הרב המגיד הנ"ל (יצאו לאור בקונטרס בפני עצמו בשנת תשל"ט, ואחר-כך נספחו למהדורות החדשות של הספרים הנ"ל)".

במכתב למערכת עיתון 'כפר חב"ד', שנתפרסם אחר פטירת הרה"צ ר' אברהם יצחק הכהן קאהן זצ"ל מ'תולדות אהרן', כתב הרה"ת ר' ישראל עובדי' שי' שוחט מטורונטו (ראה גם ב'שמן ששון מחבריך' עמ' 128 – ללא הזכרת המקור):

"ב'יחידות' של אבי – הגה"ח ר' עמנואל שוחט, שעסק בההדרת הספר 'מגיד דבריו ליעקב' – טרם נסיעתו לארץ-הקודש אמר לו הרבי: 'בשהותך בירושלים ת"ו, מהראוי שתבקר אצל האדמו"ר מ'תולדות אהרן', מכיוון שהוא עוסק בתורת הרב המגיד, ותשוחח עמו אודות תורות וספרי הרב המגיד' (ומיד הוסיף: ואף ללא טעם זה – גם-כן כדאי לראותו)".

ואכן מאז, במהדורות הספרים שבהוצאת ישיבת תולדות אהרן בירושלים ת"ו, ניכר השימוש שנעשה בספרים כתר שם טוב החדש וספרי הרב המגיד, שבהוצאת קה"ת.

צילום גוף-כתב יד קודש הרבי על ה'פתח דבר' של ספר 'לקוטי אמרים' להרב המגיד ממעזריטש.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)