חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:09 זריחה: 6:39 י"ב בשבט התשפ"א, 25/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הזמנה לשבת
תגובות והערות

נושאים נוספים
התקשרות 963 - כל המדורים ברצף
'געשמאַק' בעשיית טובה ליהודי
מזכים אותנו בהבאת הגאולה
מצוות (ומבצע) תפילין
פרשת שמות
הזמנה לשבת
הלכות ומנהגי חב"ד

בהקשר לנושא זה בגליונות תתקכ"ט ותתקמ"ד – מוגש בזאת סיכום קצר ממאמר הלכתי שכתבתי לפני כמה חודשים1 בבירור דעת אדמו"ר הזקן באיסור מסייע לדבר עבירה והוראת הרבי (ופסק הרב דבורקין ע"ה) בעניין הזמנת יהודים לבית חב"ד לשבת, ובהתאם לכך – מסקנות מעשיות לפי הנראה לעניות דעתי:

סיכום המאמר בקצרה:

א. הזמנת יהודים לבית חב"ד בשבת כשידוע לנו שיבואו במכונית, אין בה משום "לפני עיור" מדאורייתא אלא רק "מסייע לדבר עבירה" שהוא מדרבנן, מאחר שיכולים לנסוע בלאו הכי2.

ב. אם יש לתלות שהמוזמנים יבואו ללא חילול שבת, אפילו בתלייה שאינה כל כך קרובה, אין איסור "מסייע" בהזמנתם3.

ג. גם אם אין לתלות שלא יחללו שבת עקב ההזמנה, מכל מקום כשההזמנה נעשית קודם השבת אין בכך משום "מסייע"4.

ד. גם אם אין לתלות שלא יחללו שבת, אם הוא באיסורים דרבנן בלבד, מותר להזמינם, מאחר שהמטרה היא לצורך קירובם לתומ"צ שהוא בכלל מצות צדקה, וגם אינם מחללים בזדון אלא מחמת שאנוסים בדעתם5.

ה. בהזמנת יהודים לבית חב"ד לשבת אין איסור "מסית" גם אם ידוע שיחללו שבת לשם כך, כי עיקר גדר מסית הוא "ברוע לבו" שמתכוין להחטיא את חבירו, ואילו כאן המטרה לקרבם ליהדות וקיום תומ"צ6.

ו. מדברי הרבי ומהוראת הרב דבורקין משמע שגם כאשר אין איסור מסייע ומסית בהזמנת יהודים לבית חב"ד לשבת, אסור להזמינם באופן שייגרם חילול ה' עקב הגעתם בשבת באופן האסור, הן כלפי המוזמנים עצמם והן כלפי הרואים. אך מאידך גיסא, אין לקצר או למנוע פעילות רוחנית כלשהי עקב חשש זה7.

מסקנות מעשיות ע"פ הכללים הנ"ל:

1. שליח המזמין יהודי לבקר בבית חב"ד בשבת, אם יש חשש סביר שיבוא או יחזור במכונית בשבת, עליו להכין לו מקום לינה בבית חב"ד או בסביבתו ולבקש ממנו להגיע לפני כניסת שבת ולשבות שם. באופן זה מונע השליח חילול ה' מצידו כלפי המוזמן – גם אם לבסוף הלה לא ייענה לבקשתו ויבוא או יחזור במכונית בשבת.

2. אם בתגובה להזמנה באופן הנ"ל משיב המוזמן שאינו מעוניין לשבות בבית חב"ד וגם אינו יכול להתחייב להגיע במכונית לפני שבת, על השליח לומר לו שמאחר ומובנת הסתירה לבוא במכונית בשבת לבית חב"ד – שכל עניינו הפצת תורה ומצוות – על כן עדיף שלא יבוא לשבת (אלא יבקר בבית חב"ד בימות החול). ואם למרות זאת הוא מגיע בשבת במכונית, על השליח להשתדל למנוע חילול ה' כלפי הרואים באופנים המבוארים בסעיף הבא.

3. אם אחד מהמבקרים בא מיוזמתו לבית חב"ד במכונית, למרות שאין כאן חילול ה' מצד השליח כלפיו מאחר והוא לא הזמינו, מכל מקום בכדי למנוע חילול ה' כלפי הרואים, על השליח לדבר עימו בנחת על דבר האיסור לנסוע במכונית בשבת והסתירה שיש בנסיעה כזו לבית חב"ד שכל עניינו הפצת תורה ומצוות. ואם יסרב לשמוע, יבקש ממנו לכל הפחות לא להחנות מכוניתו בסמוך לבית חב"ד בכדי למנוע חילול ה'. אם יש חשש סביר שהפנייה אליו באופן אישי תפגע בו ותרחיקו, אפשר להסתפק בדרשה כללית (בנוכחותו) אודות חשיבות שמירת השבת, ולהזכיר בתוך הדברים את האיסור לנסוע במכונית, ולהודיע שגם מי שמשום מה מגיע לבית חב"ד באופן לא‑רצוי זה, עליו להשתדל לכל הפחות לא להחנות המכונית בסמוך לבית חב"ד בכדי למנוע חילול ה'.

4. באם יש כמה מוזמנים (ומיעוט רבים שניים) החשודים להגיע בשבת במכונית, וכל שכן אם ישנם כמה שכבר באים בשבת במכונית, על השליח מוטל לפרסם ברבים על דבר האיסור לנסוע בשבת אף לצורך ביקור בבית חב"ד, בכדי למנוע חילול ה' כלפי הרואים והשומעים. לכתחילה עדיף שהפרסום יהיה על ידי מודעה בעיתון בשם הבית חב"ד. ואם זה בלתי אפשרי או חסר‑תועלת, עליו לחזור על כך מדי פעם בדרשותיו ברבים. ובד בבד עליו להשתדל, כנ"ל, שגם אלו שעדיין מגיעים במכוניות שלא יחנו אותן בסמוך לבית חב"ד.

5. שליח שהזמין יהודי ולא העלה על דעתו שיבוא במכונית, או ששכח לדבר על כך בשעה שהזמינו, ובפועל הגיע האורח במכונית, עליו להשתדל לסדר לו מקום לינה אצלו או בקרבת מקום באופן שלא יצטרך לחזור לביתו, ולבקש ממנו לשבות שם ולהימנע מהנסיעה במכונית, כי אם לא יעשה כן יש חשש לחילול ה' כלפיו, שכביכול השליח מרוצה ממעשהו מאחר שהוא הזמינו. ואם לא נענה לבקשה, אין הדבר באחריותנו.

6. אם המוזמן שואל במפורש: 'אם אבוא, אסע ברכב. ובכן, האם עדיף שאבוא או שאשאר בביתי?' אין לומר לו בסתמא: 'תבוא' (משום חילול ה' כנ"ל). אלא יש לומר לו: 'אני מזמין אותך לבוא לפני שבת ולשבות אצלי כל השבת, ובאופן אחר – עדיף שלא תבוא'. ואם למרות זאת הוא מגיע בשבת במכונית, על השליח להשתדל למנוע חילול ה' כלפי הרואים באופנים המבוארים לעיל (סעיף 3).

7. כשמודיעים לציבור (בכתב או בעל‑פה) על תפילה או אירוע בשבת, יש להודיע עם זה במפורש, שכידוע אסור לנסוע ברכב בשבת ואין מקום להשתתף באירוע תורני כלשהו על ידי חילול שבת. ואם בכל זאת באו אנשים במכוניות, אין הדבר על אחריותנו. אך אם הדבר ממשיך באופן קבוע, יש לשדלם (באופן אישי, או בדרשה בציבור כנ"ל) להימנע מכך, ובכל אופן לא להחנות המכוניות בסמוך לבית חב"ד, מפני חילול ה'.

8. בכל מקרה, אין למנוע או לקצר תפילה או אירוע בבית חב"ד, גם אם ידוע שיהיו כאלה שיחללו שבת כדי להגיע אליו, אלא יש להשתדל למנוע חילול שבת וחילול ה' באופנים הנ"ל.

9. הבהרה חשובה! לא ימלט ששליח שינהג על פי הכללים הנ"ל יגרום לא‑אחת לכמה וכמה מקורבים להימנע מלבקר בבית חב"ד בשבת! ומובן שבאופן טבעי גורם הדבר כאב לכל שליח – בשעה שכל מעייניו נתונים לקרב כמה שיותר יהודים לתורה ומצוות, וכאן הגבלות אלו כביכול 'מפריעות' לעבודת השליחות. אך בכגון דא עליו להזכיר לעצמו את הוראתו הברורה של המשלח8 – שגם במקום בו שוררת שממה רוחנית צריכה השליחות להתבצע תוך הקפדה אפילו על קוצו של יוד! וידועה הוראת רבותינו נשיאינו9 הנלמדת מלשון המשנה "ומקרבן לתורה", שמקרב הבריות לתורה ולא שמקרב התורה אליהם.

הרב יהודה ליב נחמנסון, רחובות

________________________

1)    התפרסם לאחרונה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש 'רחובות הנהר' שע"י ישיבת תות"ל רחובות ל"ג בעומר תשע"ב עמ' 36 (המופיע שם הוא מהדורה ראשונה, ויש כמה שינויים במסקנות המופיעות כאן). ניתן לקבל המאמר גם בפנייה לדוא"ל: ylylyrns@etrog.net.il.

2)    ראה שוע"ר סי' שמז ס"ב-ג. שו"ת ציץ אליעזר ח"ו סי' ג אות ה. שו"ת מגדל צופים ח"ב סי' לא בסופו.

3)    ראה שוע"ר שם ס"ד. תוספות גיטין סא, א ד"ה משאלת. חידושי הרשב"א שם. נתיבים בשדה השליחות עמ' רטז.

4)    ראה שוע"ר שם. מגן אברהם שם ס"ק ד. תורת זרעים שביעית פ"ה מ"ו. חוט שני שמיטה פ"ח ס"ק יא. קובץ תורת המערב עמ' קנט. אגורה באהלך סי' מד. קובץ אור ישראל נב עמ' ל.

5)    ראה מגן אברהם ופרי מגדים סי' קסט ס"ק ו. משנה ברורה שם ס"ק יא. שערי אהבת ישראל עמ' רפט.

6)    ראה יד רמ"ה סנהדרין כט, א. פירוש הריב"א (בדעת זקנים מבעלי התוספות) בראשית ג, יד. מהר"י פערלא על ספר המצות לרס"ג ח"ג עונש כד-כה ד"ה וראיתי וד"ה ואמנם. שו"ת אגרות משה או"ח ח"א סי' צט. תוספות ישנים כריתות ד, א. רש"י שם ג, ב ד"ה וישנו בלב. נתיבים בשדה השליחות עמ' רכג.

7)    ראה אגרות קודש חי"ד עמ' צה ועמ' קנה. התקשרות גליון תתקכט עמ' 15.

8)    לקוטי שיחות ח"א ויגש סי"א-יד.

9)    ראה לקוטי שיחות ח"ב בהעלותך ס"א. ועוד.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)