חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:37 זריחה: 6:11 ט"ו באדר התשפ"א, 27/2/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כפתור שניתק מבגד
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
נושאים נוספים
שיחת השבוע גליון 1245 - כל המדורים ברצף
להבין את העולם הפנימי
חדש על המדף
הכוח ששומר על המחיצה
שינה
טובה לזולת
איש אלוקים
מלך על חמור
המלאכים מצחצחים
בגרמניה הקול התחיל
כפתור שניתק מבגד

שאלה: האם מותר לטלטל בשבת כפתור או קרס שניתק מן הבגד?

תשובה: כל דבר שאינו ראוי לשימוש המותר בשבת הוא 'מוקצה מחמת גופו', ואסור לגמרי בטלטול. לפי זה היה נראה שכפתור שניתק מבגד אף הוא 'מוקצה' ואסור בטלטול, אך למעשה אין זה כך.

הדין הוא שכל שבר כלי, שראוי להחזירו ולחברו למקומו – מותר בטלטול, כדין דלתות הארונות ('דלתות הכלים') שנתפרקו, שאף שאסור להחזירן בשבת, לא נפקע מהן שם 'כלי' שהיה עליהן (כחלק מכלי קיים), הואיל והן ראויות להחזירן ולחברן לארון, כפי שפסקו אדמו"ר הזקן ועוד פוסקים. לכן מותר לטלטלן לפי הצורך, ככל כלי של היתר – אפילו כדי שלא ייגנבו או יישברו, ואפילו כשאינן ראויות לשום שימוש אחר, כמו שכתב ה'משנה ברורה'.

לפי זה, כפתור שנקרע מבגד מותר לגמרי בטלטול, כמו 'דלתות הכלים', וכך פסקו ה'יביע אומר' ואחרים.

אמנם יש דעה של ה'אגרות משה' שאסר זאת, מפני שפירש כדעת האומרים שטעם היתר דלתות הכלים הוא רק משום שראויות לכסות בהן את הכלים (ולכן דלתות הבית שנתפרקו אסורות בטלטול, מכיוון שאינן עומדות לכיסוי). אולם כל הפוסקים שצוינו לעיל אינם מחזיקים בעמדה זו.

יש הדנים לאסור טלטול כפתור, משום שאינו עומד בהכרח להתחבר לבגד המקורי. ועוד טוענים, שהדלת מתחברת לכלי כמות שהיא, לעומת הכפתור שצריך מעשה של תפירה. אך מדין שיירי בגדים שבלו, המותרים בטלטול, משום שראויים לחברם כטלאי בבגד אחר – מוכח שאין צריך שיהיו עומדים לחיבור לבגד המקורי דווקא. לכן למעשה הכפתור מותר בטלטול.

מקורות: שבת קכב,ב ורש"י. שו"ע סי' שח ס"ח, שו"ע אדמו"ר הזקן שם סל"ד וסמ"א (וסי' שיג סט"ו-טז). תהלה לדוד אות יא. משנה ברורה ס"ק לה וערוך השלחן סכ"ה. מנחת שבת סי' פח ס"ק ב. קצות השלחן סי' קט בבדי השלחן אות ח. ש"ש כהלכתה פט"ו סעיף סח, ועיי"ש בהערות. שו"ת: אגרות משה או"ח ח"ה סי' כב ס"כ. יביע אומר ח"ז, חאו"ח סי' לז ס"ה. קבצים:  'שיח תורה' (כולל קרלין-סטולין) שבת, עמ' 53. וראה 'מבית לוי' גיליון ו עמ' מז.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)